Consulting Services

PKT Consultant ให้บริการด้านที่ปรึกษาโดยทีมงานมืออาชีพที่เปี่ยมประสบการณ์ ด้วยความเชี่ยวชาญในด้าน ต่างๆ ดังต่อไปนี้

 

CMMI: Capability Maturity Model Integration ซึ่งเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีคุณภาพมาตรฐาน สามารถลดต้นทุน ประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 

ISO 9001: Quality Management System ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการบริหารจัดการคุณภาพขององค์กร เพื่อให้การทำงานต่างๆ เป็นระบบระเบียบ สามารถตรวจสอบได้ และเพื่อสร้างความความพึงพอใจให้แก่ลูกค้ารวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 

ISO 27001: Information Security Management System ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลสำคัญขององค์กรสามารถคงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้อง และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

 

ISO 20000: IT Services Management System ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการบริหารจัดการบริการด้านไอที เพื่อให้บริการด้านไอทีนั้นมีประสิทธิภาพ และผู้รับบริการจากหน่วยงานไอทีขององค์กรนั้นได้รับความพึงพอใจสูงสุด

 

ISO 15504: Software Process Improvement and Capability Evaluation (SPICE) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านการประเมินค่าการปรับปรุงและดำเนินการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อระบุถึงจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรสำหรับการวางแผนพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ และสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้

 

ISO 29110: Software Engineering Standard for Very Small Entity (VSE) ซึ่งเป็นมาตรฐานวิศวกรรมซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรขนาดกลางและเล็ก เพื่อการวางแผนควบคุมระบบงานให้เกิดผลงานที่ตรงตามความต้องการ ประหยัดทรัพยากร และเสร็จสิ้นสมบูรณ์ตามกำหนด

 

Consulting Services

PKT Consultant provides professional consulting services in the following expertise domains;

•  CMMI: Capability Maturity Model Integration

•  ISO 9001: Quality Management System

•  ISO 27001: Information Security Management System

•  ISO 20000: IT Services Management System

•  ISO 15504: Software Process Improvement and Capability Evaluation (SPICE)

•  ISO 29110: Software Engineering Standard for Very Small Entity (VSE)