Process Assessment Services

PKT Consultant ให้บริการตรวจประเมินกระบวนการและระบบงานที่มีมาตรฐาน ทั้งเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงกระบวนการภายในขององค์กร และเพื่อการขอรับประกาศนียบัตรจากหน่วยงานที่รับรองอย่างเป็นทางการ โดยเราสามารถให้บริการตรวจประเมินในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 

Gap Analysis: การตรวจประเมินเบื้องต้นเพื่อหาความแตกต่างระหว่างกระบวนการและระบบขององค์กรที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อกำหนดของมาตรฐานสากล หรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศที่องค์กรต้องการจัดทำ

 

Mini Appraisal: การตรวจประเมินโครงการนำร่อง (Pilot Project) เพื่อนำผลการประเมินมาปรับแก้กระบวนการให้เหมาะสม

 

Readiness Review: การตรวจสอบความพร้อม เพื่อค้นหาและปรับปรุงจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องก่อนเข้ารับการตรวจประเมินจริง

 

CMMI Appraisal: การตรวจประเมินตามมาตรฐาน Standard CMMI Appraisal Method for Process Improvement ซึ่งให้การรับรองโดยหน่วยงาน Software Engineering Institute (SEI) แห่ง Carnegie Melon University ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

Process Assessment Services

PKT Consultant provides effective process assessment services to benefit client’s internal improvement as well as formal SEI certification appraisal. Our services are including;

•  Gap Analysis

•  Mini Appraisal

•  Readiness Review

•  CMMI Appraisal