บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด ผ่านการประเมิน CMMI-DEV Maturity Level 2

 ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท โปรเฟสชั่นนัล คอมพิวเตอร์ จำกัด ที่ไผ่านการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน CMMI-DEV V1.3 Maturity Level 2 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยมี คุณพิมพ์พร หาญชาญเลิศ เป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมิน 

บริษัท พรีเมียร์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์  จำกัด ผ่านการประเมิน CMMI-DEV V1.3 Maturity Level 2

 ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท พรีเมียร์ อินโนเวชั่น ดีเวลลอปเม้นท์  จำกัด ที่ไผ่านการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน CMMI-DEV V1.3 Maturity Level 2 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมี คุณพิมพ์พร หาญชาญเลิศ เป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมิน