Who We Are

          PKT Consultant เราคือบริษัทที่ปรึกษาชั้นนำ ซึ่งบริษัทซอฟต์แวร์ทั้งในและต่างประเทศต่างให้ความไว้วางใจ ด้วยความเชี่ยวชาญลึกซึ้งด้านการปรับปรุงกระบวนการ การประกันคุณภาพ การบริหารจัดการ และเทคโนโลยี ของทีมที่ปรึกษามืออาชีพ โดยนำเอามาตรฐานสากล และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการให้บริการ และด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนาน PKT Consultant จึงเปรียบเสมือนแหล่งทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับลูกค้าที่ต้องการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรของตนเอง เรามุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีเลิศ รวดเร็ว และเปี่ยมประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ตอบสนองความต้องการและเป้าหมายทางธุรกิจของลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ ประหยัดเวลาและงบประมาณ รวมถึงสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้สมดังความไว้วางใจที่เราได้รับมอบหมายจากลูกค้าของเราทุกราย...

 

Read more:

Consulting Service

       PKT Consultant ให้บริการด้านที่ปรึกษา

โดยทีมงานมืออาชีพที่เปี่ยมประสบการณ์ ด้วย

ความเชี่ยวชาญในด้าน ต่างๆ ดังต่อไปนี้

•  CMMI

•  ISO 9001

•  ISO 27001

•  ISO 20000

•  ISO 15504

•  ISO 29110

 

Read more:

Assessment Service

       PKT Consultant ให้บริการตรวจประเมินกระบวนการและระบบงานที่มีมาตรฐานในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

•  Gap Analysis

•  Mini Appraisal

•  Readiness Review

•  CMMI Appraisal

 

Read more:

Training Service

       PKT Consultant ให้บริการฝึกอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานได้จริง โดยสามารถให้บริการฝึกอบรมได้ทั้งในรูปแบบ

•  In-house Training 

•  Public Training >> Click

 

Read more:

กิจกรรมที่ผ่านมา

 

กิจกรรมที่ผ่านมาของบริษัท  Read more:

Our Partner

 

    

 

 

 

Contact Us

 

Mobile:   082-894-1936

E-mail:   contactus@pkt-consult.com

Our Experts

 

Pimporn H.

CMMI Lead Appraiser / Executive Consultant

 

 

Khwanduen T.

Executive Consultant / Certified ISMS Auditor

 

 

Thanaporn M.

Senior Consultant / Specialist Instructor

 

Read more: