บริษัท อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด  ผ่านการประเมิน CMMI-DEV Maturity Level 5

        ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท อินเตอร์ เซต รีเสิร์ช แอนด์ โซลูชั่น จำกัด ที่ไผ่านการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน CMMI-DEV Maturity Level 3 เมื่อวันที่ 12-19 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา โดยมี คุณพิมพ์พร หาญชาญเลิศ เป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมิน