บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด ผ่านการประเมิน CMMI-DEV Maturity Level 5

         บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด ได้ขอรับการตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐาน CMMI-DEV Maturity Level 5 เมื่อวันที่ 5-16 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยมี Mr.Sankaran Venkataramani,  CMMI High Maturity Lead Appraiser เป็นผู้ดำเนินการตรวจประเมิน ซึ่งปรากฏว่า บริษัท สมาร์ทเทอร์แวร์ จำกัด มีกระบวนการพัฒนาระบบงานที่ดี มีคุณภาพสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน จึงส่งผลให้สามารถผ่านการรับรอง CMMI-DEV Maturity Level 5 ได้อย่างราบรื่น